نوشته روی دیوار

Sam Smith

Writing’s on the Wall
نوشته بر روی دیوار

? Writing’s On The Wall
نوشته روی دیوار
? By:Sam Smith

?I’ve been here before
قبلا” تو این نقطه بودم
?But always hit the floor
ولی همیشه زمین خوردم
?I’ve spent a lifetime running
یک عمر دویدم
?And I always get away
و همیشه خودمو از مسائل دور نگه داشتم
?But with you I’m feeling something
ولی با تو چیزی رو حس می کنم
That makes me want to stay
که مجبورم می کنه بگم
?I’m prepared for this
براش آماده ام
?I never shoot to miss
من هرگز تیزم به خطا نمی ره
?But I feel like a storm is coming
حس می کنم طوفانی به پا شده
?If I’m gonna make it through the day
اگر امروزو به آخر برسونم
?Then there’s no more use in running
دیگه فرار چاره ساز نخواهد بود
?This is something I gotta face
این چیزیه که باید روبرو بشم

?If I risk it all
اگردر مورد همه چیز ریسک کنم
Could you break my fall?
می تونی جلوی سقوطم رو بگیری؟
[Chorus]
?How do I live? How do I breathe?
چطور می تونم زندگی کنم؟ چطور می تونم نفس بکشم؟
?When you’re not here I’m suffocating
وقتی اینجا نیستی حالت خفگی بهم دست می ده
?I want to feel love, run through my blood
می خوام عشق رو تجربه کنم که در رگهام جریان پیدا می کنه
?Tell me is this where I give it all up?
بهم بگو آیا اینجاست نقطه ای که باید همه چیزو ببازم؟
?For you I have to risk it all
بخاطر تو همه چیز رو باید ریسک کنم
?Cause the writing’s on the wall
چون این سرنوشت منه
[Verse 2]
?A million shards of glass
میلیون ها تکه از شیشه های شکسته
?That haunt me from my past
از گذشته من که تسخیرم کرده
?As the stars begin to gather
مثل ستاره ها دور هم جمع شده اند
?And the light begins to fade
و نوری که داره محو می شه
?When all hope begins to shatter
وقتی تمام امیدها در هم بشکنه
?Know that I won’t be afraid
بدون که من نترسیدم

[Pre-Chorus]
?If I risk it all
اگر همه چیز را ریسک کنم
?Could you break my fall?
آیا می تونی جلوی سقوط منو بگیری؟
[Chorus]
?How do I live? How do I breathe?
چطور می تونم زندگی کنم؟ چطور نفس بکشم؟
?When you’re not here I’m suffocating
وقتی اینجا نیستی احساس خفگی می کنم
?I want to feel love, run through my blood
می خوام عشق رو تجربه کنم که تو رگهام جریان پیدا می کنه
Tell me is this where I give it all up?
به من بگو اینجا نقطه ایه که باید قید همه چیز رو بزنم؟
?For you I have to risk it all
بخاطرت باید در مورد همه چیز خطر کنم
?Cause the writing’s on the wall
چون نوشته سرنوشت روی دیوار نقش بسته

[Bridge: Instrumental]
?The writing’s on the wall
نوشته روی دیواره

[Chorus]
?How do I live? How do I breathe?
چطور می تونم زندگی کنم؟ چطور نفس بکشم؟
?When you’re not here I’m suffocating
وقتی اینجا نیستی احساس خفگی دا م
?I want to feel love, run through my blood
می خوام عشق رو حس کنم که تو رگهام جریان پیدا می کنه
?Tell me is this where I give it all up?
به من بگو آیا اینجا نقطه ایه که باید همه چیزو ببازم؟
?How do I live? How do I breathe?
چطور می تونم زندگی کنم یا نفس بکشم؟
?When you’re not here I’m suffocating
وقتی اینجا نیستی احساس خفگی دارم
?I want to feel love, run through my blood
می خوام عشق رو حس کنم که تو رگهام جریان پیدا می کنه
?Tell me is this where I give it all up?
به من بگو آیا اینجا نقطه ایه که باید همه چیزو ببازم؟
? For you I have to risk it all
بخاطرت باید در مورد همه چیز خطر کنم
?Cause the writing’s on the wall
چون نوشته سرنوشت روی دیوار نقش بسته

دانلود فایل صوتی

دسته بندی: هزار ترانه
امتیاز کاربران:
Rate this post