زنان عاشق

Barbara

Women in Love

زنان عاشق

? Woman in love
? By: Barbara Streisand

? Life is a moment in space
عشق لحظه ای است در فضای بیکران
? When the dream is gone
وقتی رؤیاها به پایان خود برسند
? It’s a lonelier place
این فضا به محلی منزوی تر تبدیل می شود
? I kiss the morning goodbye
من روی صبح رو بوسیده، با آن وداع می کنم
? But down inside you know
ولی تو در درونت می دانی که
? We never know why
ما هرگز ندانستیم که چرا
? The road is narrow and long
جاده باریک و طولانی است
? When eyes meet eyes
در حالیکه وقتی نگاه ها در هم درگیر می شوند
? And the feeling is strong
و احساسات قوی است
? I turn away from the wall
من از دیوار دور می شوم
? I stumble and fall
سکندری می خورم و سقوط می کنم
? But I give you it all
ولی هر آنچه در وجود دارم نثارت می کنم
? I am a woman in love
من یک زن عاشقم
? And I do anything
و من هر کاری می کنم
? To get you into my world
تا پای تو را به دنیای خود بکشانم
? And hold you within
و همانجا نگه دارم
? It’s a right I defend
این حق من است که از آن دفاع کنم
? Over and over again
بار ها و بارها
? What do I do
از کاری که انجام می دهم
? With you eternally mine
اگر تو برای همیشه مال من باشی
? In love there is
و عاشق
? No measure of time
حد و مرزی نمی توان برای زمان متصور شد
? We planned it all at the start
ما از ابتدا این تصمیم را گرفتیم که
? That you and I
تو و من
? Would live in each other’s hearts
همیشه در قلب هم باشیم
? We may be oceans away
ممکن است بین ما اقیانوس ها فاصله باشد
? You feel my love
ولی تو عشق مرا حس می کنی
? I hear what you say
من آنچه تو می گویی
? No truth is ever a lie
هیچ واقعیتی هرگز دروغ نبوده
? I stumble and fall
من می لغزم و سقوط می کنم
? But I give you it all
ولی هر آنچه در وجود دارم نثار می کنم
? I am a woman in love
من یک زن عاشق هستم
? And I’m talking to you
و دارم با تو حرف می زنم
? Do you know how it feels
می دانی چه حسی دارد
? What a woman can do
آنچه یک زن قادر به انجامش است؟
? It’s a right
این حقی است
? That I defend over and over again
که من بارها و بارها از آن دفاع می کنم

دانلود فایل صوتی ?

دسته بندی: هنر و سرگرمی
امتیاز کاربران:
Rate this post