فونت نگاری در ۹۰ درس-بخش اول

typography

شاید به نظر اغراق آمیز جلوه کند ولی من از آن حمایت می کنم. اگر پنج قانونی که در اینجا مطرح می شود بیاموزید، نسبت به ۹۵ درصد از فونت نگاران حرفه ای و ۷۰ درصد از طراحان حرفه ای در وضعیت بهتری قرار خواهید گرفت. چنانچه بقیه درس ها را پیگیری کنید این نسبت به ۹۹ درصد خواهند رسید. تنها به ۱۰ دقیقه زمان دارید. پنج دقیقه برای خواندن آنها و ۵ دقیقه دیگر برای مرور آنها.