چند اصطلاح مهم با take

take

در ادامه مطلب چند اصطلاح پرکاربرد را که با take ساخته می شوند با هم مرور می کنیم.