کاربردهای خاص قیدها

special uses of adverbs

قیدهایی که در حالت های مقایسه ای قیدها و صفت ها نقش دارند
حالت های تفضیلی و عالی صفت ها و قیدها با استفاده از much, far, by far تشدید می شوند.