شمردن گناهان کردم …

saint_telegram

بر شمردن گناهان مردم از شما یک قدیس نمی سازد.