معرفی اجزاء کلام

stage

در زبان انگلیسی مانند بسیاری از زبان های دیگر جمله از دو بخش اصلی تشکیل یافته است. کلمه اول جمله، نهاد (subject)، کلمه ای است که دیگر کلمات در مورد آن اطلاعاتی را بیان می کنند. باقی بخش های جمله، گزاره (predicate) است که در مورد نهاد اطلاعاتی را در بر دارد. بنابراین تقسیم بندی یک جمله ساده به شکل زیر خواهد بود: