آموزش تری دی مکس ۲۰۱۵: جلسه ۱۵(استفاده از مرورگر صحنه)

max_15

مرورگر اشیاء بخشی است که لیستی از تمامی اشیاء ایجاد شده در صحنه را برای شما نمایش می دهد. با استفاده از این لیست می توانید مراحل ایجاد و انتخاب اشیاء را مدیریت کنید