اشتباهات رايج در مورد استفاده از ability

patterns for site (common mistakes)

در مورد استفاده از کلمه ability چند نکته وجود دارد که زبان آموزان اغلب نسبت به آنها بی توجه هستند. در این پست به بررسی برخی از این موارد پرداخته شده است.