آموزش لغتنامه تصویری بصورت ویدئویی

WBW

همه ما می دانیم که یادگیری لغات زیان انگلیسی از طریف تصاویر نقش مهمی در به خاطر سپردن آنها ایفا می کند. لغتنامه های تصویری زیادی به چاپ رسیده اند که لغات انگلیسی را در قالب تصاویر جذاب و رنگی به زبان آموزان آموزش می دهند. گروه آموزشی دُرنامه با ساخت ویدئوهای آموزشی با هدف آموزش تصویری لغات در صدد است تا این فرآیند آموزشی را تسهیل کند. در این ویدئوها کلمات با تلفظ صحیح ارائه می شوند و از زبان آموزان خواسته می شود تا آنها را تکرار کنند. بعد از تمرین و تکرار از آنها سؤالاتی متناسب با سطح کلمات پرسیده می شود که زبان آموزان باید آنها را پاسخ دهند. پاسخ تمرین ها در انتهای هر بخش تمرینی ارائه می شود.