جورج واشنگتن (پدر کشورش)

George-Washingtonمتن زیر در مورد جورج واشنگتن است به فایل صوتی گوش دهید و سپس متن مورد نظر را مطالعه کنید