هنوز غم دوری از تو را دارم

gary_moore-still_got_the_blues_(for_you)_s

Still Got the Blues for You

هنوز غم دوری از تو را دارم

🍂 Still Got the Blues for You 🍂
By: Gary Moore

🔅 Used to be so easy

قبل تر خیلی آسانتر بود
🔅To give my heart away

دلدادگی
🔅But I found out the hard way

ولی مصائب به من آموختند
🔅There’s a price you have to pay

که بهایی است برای پرداخت در ازای هر چیز
🔅I found out that love

فهمیدم که عشق
🔅Was no friend of mine

دوست من نبود
🔅I should have known

و این حقیقت را باید
🔅Time after time

بارها و بارها درک می کردم

🔅So long, it was so long ago

خیلی وقت، خیلی وقت پیش از این بود
🔅But I’ve still got the blues for you

ولی من هنوز دلتنگتم

🔅Used to be so easy

قبلاً خیلی آسان بود
🔅To fall in love again

دوباره عاشق شدن
🔅But I found out the hard way

ولی مصائب به من آموخت
🔅It’s a road that leads to pain

که این جاده ای است منتهی به درد
🔅I found out that love

فهمیدم که عشق تنها
🔅Was more than just a game

یک بازی است
🔅You’re playing to win

که انسان تدارک می بینه
🔅But you’ll lose just the same

ولی به همون سادگی بازنده اش می شه

🔅So long, it was so long ago

خیلی وقت پیش بود
🔅But I’ve still got the blues for you

ولی من هنوز دلتنگتم

🔅So many years

خیلی سال از زمانی که
🔅Since I’ve seen your face

چهره ات رو دیدم می گذره
🔅But here in my heart

ولی اینجا در قلب من
🔅There’s an empty space

جایی خالی وجود داره که
🔅You used to be

متعلق به تو بوده

🔅So long, it was so long ago

خیلی وقت، خیلی وقت پیش بود
🔅But I’ve still got the blues for you

ولی هنوز دلتنگتم

🔅Though the days come and go

اگرچه روزها از پس هم آمدند و رفتند
🔅there is one thing I know: I’ve still got the blues for you

یک چیز رو به من آموختند؛

که من هنوز دلتنگتم

 

دسته بندی: هزار ترانه
امتیاز کاربران:
Rate this post