هنوز غم دوری از تو را دارم

gary_moore-still_got_the_blues_(for_you)_s

Still Got the Blues for You

هنوز غم دوری از تو را دارم

? Still Got the Blues for You ?
By: Gary Moore

? Used to be so easy

قبل تر خیلی آسانتر بود
?To give my heart away

دلدادگی
?But I found out the hard way

ولی مصائب به من آموختند
?There’s a price you have to pay

که بهایی است برای پرداخت در ازای هر چیز
?I found out that love

فهمیدم که عشق
?Was no friend of mine

دوست من نبود
?I should have known

و این حقیقت را باید
?Time after time

بارها و بارها درک می کردم

?So long, it was so long ago

خیلی وقت، خیلی وقت پیش از این بود
?But I’ve still got the blues for you

ولی من هنوز دلتنگتم

?Used to be so easy

قبلاً خیلی آسان بود
?To fall in love again

دوباره عاشق شدن
?But I found out the hard way

ولی مصائب به من آموخت
?It’s a road that leads to pain

که این جاده ای است منتهی به درد
?I found out that love

فهمیدم که عشق تنها
?Was more than just a game

یک بازی است
?You’re playing to win

که انسان تدارک می بینه
?But you’ll lose just the same

ولی به همون سادگی بازنده اش می شه

?So long, it was so long ago

خیلی وقت پیش بود
?But I’ve still got the blues for you

ولی من هنوز دلتنگتم

?So many years

خیلی سال از زمانی که
?Since I’ve seen your face

چهره ات رو دیدم می گذره
?But here in my heart

ولی اینجا در قلب من
?There’s an empty space

جایی خالی وجود داره که
?You used to be

متعلق به تو بوده

?So long, it was so long ago

خیلی وقت، خیلی وقت پیش بود
?But I’ve still got the blues for you

ولی هنوز دلتنگتم

?Though the days come and go

اگرچه روزها از پس هم آمدند و رفتند
?there is one thing I know: I’ve still got the blues for you

یک چیز رو به من آموختند؛

که من هنوز دلتنگتم

 

دسته بندی: هزار ترانه
امتیاز کاربران:
Rate this post