تست مربوط به فرم جمع کلمات انگلیسی

grammartest_l

در کلمات زیر فرم صحیح جمع را مشخص کنید:

۱٫ A bus = two ……..
۲٫ A glass = two ……..
۳٫ A box – two ……..
۴٫ A fox = two ……..
۵٫ A house = two ……..
۶٫ A nurse = two ……..
۷٫ A mango = two ……..
۸٫ A buffalo = two ……..
۹٫ A man = two ……..
۱۰٫ A woman = two ……..
۱۱٫ A child = two ……..
۱۲٫ A foot = two ……..
۱۳٫ A tooth = two ……..
۱۴٫ A goose = two ……..
۱۵٫ An ox = two ……..
۱۶٫ An orange = two ……..
۱۷٫ An elephant = two ……..
۱۸٫ A bench = two ……..
۱۹٫ A dish = two ……..
۲۰٫ A mosquito = two ……..

پاسخ تمرین های بالا

۱٫ A bus = two buses
۲٫ A glass = two glasses
۳٫ A box – two boxes
۴٫ A fox = two foxes
۵٫ A house = two houses
۶٫ A nurse = two nurses
۷٫ A mango = two mangoes
۸٫ A buffalo = two buffaloes
۹٫ A man = two men
۱۰٫ A woman = two women
۱۱٫ A child = two children
۱۲٫ A foot = two feet
۱۳٫ A tooth = two teeth
۱۴٫ A goose = two geese
۱۵٫ An ox = two oxen
۱۶٫ An orange = two oranges
۱۷٫ An elephant = two elephants
۱۸٫ A bench = two benches
۱۹٫ A dish = two dishes
۲۰٫ A mosquito = two mosquitoes

دسته بندی: تست گرامر
امتیاز کاربران:
4 (80%) 5 votes