تمرین های مربوط به فرم جمع در اسم ها

plural-form

برای مطالعه این بخش به ادامه مطلب بروید.

فرم جمع اسم ها ۲-۱
فرم جمع اسم های زیر را بنویسید. در صورت لزوم می توانید از لغتنامه استفاده کنید.
volcano … species .. apology …
roof … story … businessman…
quiz … tariff … sheep …
supply … dash … bush …
epoch … attorney … Negro …
studio … hero … quantity …
bus … wharf … fox …
fallacy … valley … mosquito …
wife … means … torch …
arch … thief … embargo …

پاسخ تمرین های بالا

فرم جمع اسم ها ۲-۱
فرم جمع اسم های زیر را بنویسید. در صورت لزوم می توانید از لغتنامه استفاده کنید.
volcano = volcanoes species = species apology = apologies
roof = roofs story = stories businessman = businessmen
quiz = quizzes tariff = tariffs sheep = sheep
supply = supplies dash = dashes bush = bushes
epoch = epochs attorney = attorneys Negro = negroes
studio = studios hero = heroes quantity = quantities
bus = busses wharf = wharves fox = foxes
fallacy = fallacies valley = valleys mosquito = mosquitoes
wife = wives means = means torch = torches
arch = arches thief = thieves embargo = embargoes
امتیاز کاربران:
Rate this post