فرم جمع در اسم های زبان های خارجی

latin-words

برای انجام تمرینات این بخش به ادامه مطلب بروید.

فرم جمع اسم هایی که از زبان های دیگر وارد انگلیسی شده اند 
فرم جمع کلمات زیر را که از زبان های دیگر وارد زبان انگلیسی شده اند، روبروی آنها بنویسید. توجه داشته باشید که کدام یک از این کلمات همچنین دارای فرم عادی جمع در انگلیسی هستند.
formula … stratum … criterion …
hypothesis … cactus … axis …
syllabus … nebula … alumna …
focus … stimulus … alumnus …
appendix … bacterium … diagnosis …
emphasis vertebra … datum …
nucleus … index …
thesis … minutia …

پاسخ تمرینات بالا

فرم جمع اسم هایی که از زبان های دیگر وارد انگلیسی شده اند 
فرم جمع کلمات زیر را که از زبان های دیگر وارد زبان انگلیسی شده اند، روبروی آنها بنویسید. توجه داشته باشید که کدام یک از این کلمات همچنین دارای فرم عادی جمع در انگلیسی هستند.
formula = formulae stratum = strata criterion = criteria
hypothesis = hypotheses cactus = cacti, cactuses axis = axes
syllabus = syllabi nebula = nebulae alumna = alumnae
focus = foci stimulus = stimuli alumnus = alumni
appendix = appendices, appendixes bacterium = bacteria diagnosis = diagnoses
emphasis = emphases vertebra = vertebrae datum = data
nucleus = nuclei index = indices, indexes
thesis = theses minutia = minutiae
امتیاز کاربران:
Rate this post