… I can’t wait to

Pattern-34

… I can’t wait to

☢️ I cannot wait to …

?I can’t wait to see my family.
دیگه نمی تونم برای دیدن خانواده ام صبر کنم.

?I can’t wait to hear from you.
نمی تونم ازت بی خبر باشم.

?I can’t wait to buy a computer.
نمی تونم برای خرید کامپیوتر صبر کنم.

➿ Conversation

?️ Daughter: Only two days until my birthdy! I can’t wait!
دختر: فقط دو روز به تولدم مونده! دیگه نمی تونم صبر کنم!

?️ Mom: Now, don’t get too excited. You still have lots of homework to do.
مادر: حالا زیاد ذوق زده نشو. هنوز تکالیف زیادی داری که انجام بدی.

?️ Daughter: I hope a lot of people come to my party.
دختر: امیدوارم افراد زیادی به مهمونی ام بیان.

?️ Mom: Did I tell you that Aunt Jenny will be there?
مادر: بهت گفتم که خاله جنی هم میاد؟

?️ Daughter: Really! That’s great! Oh I can’t wait to see her.
واقعاً؟ عالیه! نمی تونم برای دیدارش صبر کنم.

?️ Me too. OK, now get back to your homework. You still have lots to do before your birthday!
من هم همینطور. حالا بهتره تو برگردی سر درس و مشقت. هنوز خیلی کارها مونده که قبل از تولدت انجام بدی!

loudspeaker

دانلود فایل صوتی

 

دسته بندی: speaking
امتیاز کاربران:
Rate this post