زمان ها: حال، گذشته، آینده

Home                                                                                                     QuizzesGrammarContinue LearningStart Learning

 

      برای نکات بیشتر رجوع کنید به      English Teaching Techniques      Using Technology in Teaching

گرامر مبتدی  
زمان ها در گرامر انگلیسی

اشکال گرامری در زبان انگلیسی

جدول های مربوط به شکل زمان ها

انگلیسی با رویکرد کاربردی
تست های جامع گرامر در مورد افعال

تست های جامع گرامر در تمامی زمینه ها

تمرین های گرامری سطح مبتدی تا متوسط
تست های گرامر سطح پیشرفته
گرامر آسان
گرامر دشوار
Proficiency تست
اصطلاحات
لغت های مرتبط با فیلم ها

2000 کلمه اصلی

کلمات جالب توجه
تست های جامع کلمات انگلیسی در تمامی سطوح
لغات سطح پایه
لغات متوسط
لغات دشوار
لغات سطح پایه به همراه تصویر
جدول های متقاطع ساده
جدول های متقاطع دشوار
تست های جا مع خواندن و درک مفاهیم در تمامی سطوح
(Listening) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
(Speaking) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
(Reading) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
(Writing) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
1500 مکالمه
200 داستان
کتاب های شنیداری 1
کتاب های شنیداری 2
تست های کلمات

چگونه زبان انگلیسی خود را تقویت کنید

تعیین اهداف یادگیری

چگونه انگلیسی صحبت کنیم؟

استراتژی های تست زنی و حضور در آزمون

انواع یادگیرنده ها یا زبان آموزان

ماز یادگیری

 

حالت های آینده

تمرکز بر شکل گرامری به همراه تست

جدول های مربوط به شکل زمان ها

راهنمای گرامر برای اشکال فعل و صرف آنها برای یادگیرنده ها و کلاس های زبان انگلیسی

جدول زمان ها

این جدول ها مناسب یادگیرنده های زبان انگلیسی و کلاس های درس هستند. هر تصویر یک راهنمای کلیدی است برای افعال مهم در زبان انگلیسی به همراه مثال های شفاف. صرف افعال و یک توضیح مختصر نیز در این بخش گنجانده شده است.

راهنمای زمان آینده با will و be going to

راهنمای مخصوص زمان آینده با will و be going to. این راهنما شامل توضیحی مختصر به همراه لینک هایی برای زمان آینده است. تست، طرح درس، فعالیت های ضمیمه و برگه های کار در این مجموعه گنجانده شده اند.

راهنمای زمان گذشته کامل و گذشته کامل استمراری

راهنمای زمان گذشته کامل و گذشته کامل استمراریاست که شامل تست، طرح درس، فعالیت های ضمیمه و برگه های کار است.

راهنمای گذشته ساده و گذشته استمراری

راهنمای مخصوص گذشته استمراری و ساده که شامل تست، طرح درس، فعالیت های ضمیمه و برگه های کار است

آینده کامل

کاربرد، نمونه ها و ساختار زمان آینده کامل در زبان انگلیسی

آینده کامل استمراری

کاربرد، مثال ها و ساختار زمان آینده کامل استمراری

گذشته کامل استمراری

کاربرد، مثال ها و ساختار زمان گذشته کامل استمراری

گذشته کامل

کاربرد، مثال ها و ساختار زمان گذشته کامل

حال ساده

کاربرد، مثال ها و ساختار زمان حال ساده

راهنمای زمان های حال

راهنمای زمان های حال به همراه تست، طرح درس، فعالیت های ضمیمه و برگه های کار است

حال استمراری

کاربردها، مثال ها و ساختار زمان حال استمراری

مرور زمان های اینده - افعال کمکی Auxiliary

مروری اجمالی بر افعال زمان آینده با تکیه بر افعال کمکی برای کمک به زبان آموزان

زمان های انگلیسی - افعال کمکی auxiliary با تأکید برا افعال کمکی زمان های گذشته

مروری اجمالی بر افعال زمان ها ی گذشته با تکیه بر افعال کمکی تشکیل دهنده زمان های گذشته برای کمک به زبان آموزان

زمان های انگلیسی - افعال کمکی auxiliary با تأکید بر زمان های حال

مروری اجمالی بر افعال زمان ها ی حال با تکیه بر افعال کمکی تشکیل دهنده زمان های حال برای کمک به زبان آموزان

شکل های زمان آینده

اشکال مختلف صحبت از آینده مانند will، be going to و حالت های استمراری را به کمک تست های مرتبط بیاموزید

گذشته ساده

گذشته سائه و نحوه استفاده از آن را بیاموزید

حال استمراری

نحوه استفاده از زمان حال استمراری را بیاموزید

حال کامل

نحوه صحیح استفاده از زمان حال کامل را بیاموزید

زمان ها

یک مرور اجمالی بر 13 زمان موجود در زبان انگلیسی. این راهنما شما را در مورد ایده هایی برای استفاده صحیح این افعال در زمان صحیح کمک می کنند.

 

آینده استمراری

کاربرد، مثال ها و ساختار زمان آینده استمراری

مرور زمان ها

این مرور اجمالی نگاهی مختصر دارد بر زمان های اصلی در زبان انگلیسی و توضیح مختصر آنها به همراه مثال هایی در زبان انگلیسی. این بخش مخصوص مرور و آمادگی برای امتحانات است و دارای لینک هایی به تست ها و بخش های ریزتر زبان است.

زمان ها در انگلیسی

زمان ها در زبان انگلیسی ( و اغلب زمان ها)برای صحبت از زمان و چگونگی وقوع عمل مورد استفاده قرار می کیرند. در زبان انگلیسی 12 زمان اصلی وجود دارد که در این بخش به بررسی هر یک از آنها پرداخته خواهد شد. توضیح مربوط به هریک از زمان هابه همراه جداول مربوطه و تست ها در هر بخش گنجانده شده است

    Soziety     جستجوهای مرتبط     تمرین های گرامر        مطالعه گرامر       زبان آموز انگلیسی    مطالب شنیداری   بهبود انگلیسی  

مقوله های آموزشی

2011 Dorrnaame.com. All rights reserved.