جدول های مربوط به شکل زمان ها

Home                                                                                                     QuizzesGrammarContinue LearningStart Learning

 

      برای نکات بیشتر رجوع کنید به      English Teaching Techniques      Using Technology in Teaching

گرامر مبتدی  
زمان ها در گرامر انگلیسی

اشکال گرامری در زبان انگلیسی

جدول های مربوط به شکل زمان ها

انگلیسی با رویکرد کاربردی
تست های جامع گرامر در مورد افعال

تست های جامع گرامر در تمامی زمینه ها

تمرین های گرامری سطح مبتدی تا متوسط
تست های گرامر سطح پیشرفته
گرامر آسان
گرامر دشوار
Proficiency تست
اصطلاحات
لغت های مرتبط با فیلم ها

2000 کلمه اصلی

کلمات جالب توجه
تست های جامع کلمات انگلیسی در تمامی سطوح
لغات سطح پایه
لغات متوسط
لغات دشوار
لغات سطح پایه به همراه تصویر
جدول های متقاطع ساده
جدول های متقاطع دشوار
تست های جا مع خواندن و درک مفاهیم در تمامی سطوح
(Listening) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
(Speaking) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
(Reading) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
(Writing) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
1500 مکالمه
200 داستان
کتاب های شنیداری 1
کتاب های شنیداری 2
تست های کلمات

چگونه زبان انگلیسی خود را تقویت کنید

تعیین اهداف یادگیری

چگونه انگلیسی صحبت کنیم؟

استراتژی های تست زنی و حضور در آزمون

انواع یادگیرنده ها یا زبان آموزان

ماز یادگیری

 

در مطلبی که می خوانید فرم های مثبت، منفی و پرسشی زمان های اصلی به همراه کاربرد آنها آمده است. به خاطر داشته باشید که درک صحیح این زمان ها وابسته به رجوع به لینک هایی است که در پی هر توضیح آمده است. این توضیحات صرفاً جهت مقایسه به این شکل آمده است. شما همچنین می توانید در راهنمای تصویری زمان ها به درک بهتری از زمان ها دست یابید.

زمان گذشته ساده

فرم گرامری

She went to Paris last week.او هفته گذشته به پاریس رفت
They didn't (did not) drive to work. آنها با ماشین سر کار نرفتند
Where did she get that hat? او آن کلاه را از کجا آورده است؟
 

کاربردها

افعالی که در زمانی مشخص در گذشته واقع شده اند  بیشتر

زمان آینده ساده

فرم گرامری

I'll (will) meet you at the airport tomorrow.فردا شما را در فرودگاه ملاقات خواهم کرد
He won't (will not) be able to come. او قادر به آمدن نخواهد بود
Will they visit us soon? آیا آنها بزودی ما را ملاقات خواهند کرد؟
 

کاربردها

تصمیماتی که در لحظه برای آینده اتخاذ می شوند، پیش بینی هایی برای آینده و قول دادن  بیشتر

زمان حال استمراری

فرم گرامری

He's (is) working at the moment. او دارد کار می کند
They aren't (are not) coming this evening.آنها امروز عصر نمی آیند
What are you doing? داری چکار می کنی؟
 

کاربردها

افعالی که در حال حاضر در حال انجام هستند. برنامه هایی که برای آینده نزدیک در نظر گرفته شده اند  بیشتر

زمان گذشته استمراری

فرم گرامری

I was watching TV when you called.  داشتم تلویزیون تماشا می کردم که زنگ زدی
He wasn't (was not) working when she arrived.وقتی اون خانم وارد شد آن آقا کار نمی کرد
What were you doing when I called?  وقتی زنگ زدم چکار می کردید؟
 

کاربردها

افعالی در گذشته که دچار وقفه شده اند، افعالی که در زمانی خاص در گذشته در حال انجام بوده اند  بیشتر

زمان آینده استمراری

فرم گرامری

I'll (will) be cooking dinner when you arrive. وقتی بیایی من در حال آشپزی خواهم بود
They won't (will not) be living in Paris this time next year.  سال بعد این موقع در پاریس نخواهند بود
What will you be doing next week at this time?  هفته بعد این موقع مشغول انجام چه کاری خواهی بود؟
 

کاربردها

افعالی که در زمانی مشخص در آینده در حال انجام خواهند بود  بیشتر

آینده با be going to

فرم گرامری

He's (is) going to fly to Boston next week.  هفته آینده قصد دارد به سمت بستون پرواز کند
They're (are) not going to invite the Browns.  آنها قصد ندارند که خانواده براون را دعوت کنند
Where are you going to stay? قصد دارید کجا بمانید
 

کاربردها

قصد انجام عملی در آینده یا عمل برنامه ریزی شده برای آینده بیشتر

زمان حال کامل

فرم گرامری

I've (have) seen Mick three times this week.  در این هفته سه بار میک را دیده ام
She hasn't (has not) been to New York.  او (تا به حال) در نیویورک نبوده است
How long have you worked at Smith's?  چه مدت است که در مغازه اسمیت کار می کنید؟
 

کاربردها

  1.  برای بیان عملی که در گذشته آغاز شده است و تا زمان حال ادامه یافته است

  2. برای بیان عملی که در زمانی نامعین در گذشته واقع شده است

  3. برای انجام عملی که به تازگی انجام شده است ولی اثر آن هنوز به جای مانده است   بیشتر

زمان گذشته کامل

فرم گرامری

I'd (had) already eaten before they came.  قبل از اینکه بیایید من غذایم را خورده بودم
She hadn't (had not) been to Rome before that trip.  پیش از آن مسافرت هرگز در رم نبوده است
Had you ever seen such a crazy lady before that?  پیش از این زنی به این دیوانگی دیده بودی؟
 

کاربردها

برای بیان عملی که پیش از عملی دیگر در گذشته انجام شده است  بیشتر

زمان آینده کامل

فرم گرامری

We'll (will) have lived here for twenty years by 2005.  در سال 2005 حدود 20 سال است که ما دراینجا ساکن هستیم
She won't (will not) have finished her homework by the time we arrive. او قبل از ورود ما تکالیفش را تمام نخواهد کرد
How long will you have lived in France by the end of next year?  تا آخر سال بعد چند سال است که در فرانسه زندگی می کنی؟
 

کاربردها

برای بیان عمل و امتداد آن تا پیش از انجام عملی دیگر در آینده  بیشتر

زمان حال کامل استمراری

فرم گرامری

She's (has) been waiting for over three hours.  او بیش از سه ساعت است که اینجا منتظر بوده
They haven't (have not) been studying for long.  آنها مدت طولانی نیست که مطالعه می کنند
How long have you been working on that problem? چه مدت است که روی این موضوع کار می کنید؟
 

کاربردها

برای بیان امتداد عملی استمراری که در گذشته آغاز شده و تا زمان حال ادامه داشته است  بیشتر

زمان گذشته کامل استمراری

فرم گرامری

She'd (had) been waiting for three hours when he finally arrived. او پیش از ورودش سه ساعت انتظار کشیده بود
I hadn't (had not) been sleeping for long when I heard the doorbell ring  پیش از شنیدن صدای زنگ در مدت زیادی بود که خوابم نبرده بود..
How long had you been playing tennis when she arrived?پیش از ورود آن خانم چند ساعت بود که تنیس  بازی می کردید؟
 

کاربردها

برای بیان یک عمل استمراری که پیش از عمل دیگری در گذشته آغاز شده است.  بیشتر

 زمان آینده کامل استمراری

فرم گرامری

He'll (will) have been sleeping for a few hours by the time we arrive.  آنها پیش از ورود ما چند ساعتی از خوابشا گذشته است
She won't (will not) have been working for long by 5 o'clock.  تا ساعت 5 مدت زیادی از کار کردن آنها نگذشته است
How long will you have been driving by 6 o'clock?  تا ساعت 6 چه مدت از رانندگی آنها گذشته است؟
 

کاربردها

برای انجام عملی که تا زمانی خاص در آینده استمرار خواهد داشت.   بیشتر

 

 

    Soziety     جستجوهای مرتبط     تمرین های گرامر        مطالعه گرامر       زبان آموز انگلیسی    مطالب شنیداری   بهبود انگلیسی  

مقوله های آموزشی

2011 Dorrnaame.com. All rights reserved.