نقل قول غیر مستقیم

Home                                                                                                       QuizzesGrammarContinue LearningStart Learning

گرامر مبتدی  
زمان ها در گرامر انگلیسی

اشکال گرامری در زبان انگلیسی

جدول های مربوط به شکل زمان ها

انگلیسی با رویکرد کاربردی
تست های جامع گرامر در مورد افعال

تست های جامع گرامر در تمامی زمینه ها

تمرین های گرامری سطح مبتدی تا متوسط
تست های گرامر سطح پیشرفته
گرامر آسان
گرامر دشوار
Proficiency تست
اصطلاحات
لغت های مرتبط با فیلم ها

2000 کلمه اصلی

کلمات جالب توجه
تست های جامع کلمات انگلیسی در تمامی سطوح
لغات سطح پایه
لغات متوسط
لغات دشوار
لغات سطح پایه به همراه تصویر
جدول های متقاطع ساده
جدول های متقاطع دشوار
تست های جا مع خواندن و درک مفاهیم در تمامی سطوح
(Listening) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
(Speaking) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
(Reading) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
(Writing) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
1500 مکالمه
200 داستان
کتاب های شنیداری 1
کتاب های شنیداری 2
تست های کلمات

چگونه زبان انگلیسی خود را تقویت کنید

تعیین اهداف یادگیری

چگونه انگلیسی صحبت کنیم؟

استراتژی های تست زنی و حضور در آزمون

انواع یادگیرنده ها یا زبان آموزان

ماز یادگیری

 

 نقل قول غیر مستقیم

این گونه برای نقل آنچه گفته شده است مورد استفاده قرار می گیرد.از اینگونه جملات همواره در زبان محاوره ای استفاده می شود.

اگر فعلی که نقل قول را بیان می کند (said) بزبان گذشته باشد، جمله نقل شده در زمان گذشته بیان می شود. این جمله معمولاً یک زمان به عقب کشیده می شود.

مثال ها:

 • He said the test was difficult.

 • She said she watched TV every day.

 

اگر فعلی که نقل قول را بیان می کند (says) به زمان حال ساده یا حال کامل باشد، زمان در جمله نقل شده تغییر نمی کند.

مثال ها:

 • He says the test is difficult.

 • She has said that she watches TV every day.

در صورتی که از یک واقعیت کلی صحبت شود زمان افعال به همان شکل باقی می مانند.

به عنوان مثال

The teacher said that phrasal verbs are very important.

تغییر ضمیرها و اصطلاحات زمانی

در زمان تغییر دادن نقل قول مستقیم به غیر مستقیم اغلب اوقات باید ضمیرها برای انطباق با فاعل جمله تغییر داده شوند.

به عنوان مثال

 • She said, "I want to bring my children." تبدیل می شود به She said she wanted to bring her children.

 • Jack said, "My wife went with me to the show." تبدیل می شود بهJack said his wife had gone with him to the show.

همچنین عبارات مربوط به زمان را باید طوری تغییر دهید که زمان های گذشته، حال و آینده با لحظه صحبت انطباق داشته باشد.

به عنوان مثال

 • She said, "I want to bring my children tomorrow." تبدیل می شود به She said she wanted to bring her children the next day.

 • Jack said, "My wife went with me to the show yesterday." تبدیل می شود به Jack said his wife had gone with him to the show the day before.

پرسش های غیر مستقیم

زمانی که پرسشی را نقل می کنید، باید به ترتیب اجزاء جمله توجه کنید. در زمان نقل جملات پرسشی Yes/No جمله پرسشی نقل شده را با if بیان کنید. در زمان نقل جملات پرسشی به همراه کلمات پرسشی (why, where, when,...) از کلمات پرسشی استفاده کنید.

به عنوان مثال

 • She asked, "Do you want to come with me?" تبدیل می شود به She asked me if I wanted to come with her.

 • Dave asked, "Where did you go last weekend?" تبدیل می شود بهDave asked me where I had gone the previous weekend.

 • He asked, "Why are you studying English?" تبدیل می شود به She asked me why I was studying English.

جدول زیر تغییر جملات را از حالت نقل مستقیم به نقل قول غیر مستقیم با افعال نقل کننده زمان گذشته ساده نشان می دهد. به خاطر داشته باشید که زمان گذشته ساده، حال کامل و گذشته کامل همگی در نقل قول غیر مستقیم به گذشته کامل تبدیل می شوند.

تست های مربوط به مبحث نقل قول غیر مستقیم

افعال خاص نقل قول پیشرفته

 

He said, "I live in Paris." He said he lived in Paris.
He said, "I am cooking dinner." He said he was cooking dinner.
He said, "I have visted London twice." He said he had visited London twice.
He said, "I went to New York last week." He said he had gone to New York the week before.
He said, "I had already eaten." He said he had already eaten.
He said, "I am going to find a new job." He said he was going to find a new job.
He said, "I will give Jack a call." He said he would give Jack a call.
 

دانش خود در زمینه نقل قول غیرمستقیم را با انجام این تست ها ارزیابی کنید:

 

 

    Soziety     جستجوهای مرتبط     تمرین های گرامر        مطالعه گرامر       زبان آموز انگلیسی    مطالب شنیداری   بهبود انگلیسی  

مقوله های آموزشی

2011 Dorrnaame.com. All rights reserved.