حروف اضافه

Home                                                                                                     QuizzesGrammarContinue LearningStart Learning

 

      برای نکات بیشتر رجوع کنید به      English Teaching Techniques      Using Technology in Teaching

گرامر مبتدی  
زمان ها در گرامر انگلیسی

اشکال گرامری در زبان انگلیسی

جدول های مربوط به شکل زمان ها

انگلیسی با رویکرد کاربردی
تست های جامع گرامر در مورد افعال

تست های جامع گرامر در تمامی زمینه ها

تمرین های گرامری سطح مبتدی تا متوسط
تست های گرامر سطح پیشرفته
گرامر آسان
گرامر دشوار
Proficiency تست
اصطلاحات
لغت های مرتبط با فیلم ها

2000 کلمه اصلی

کلمات جالب توجه
تست های جامع کلمات انگلیسی در تمامی سطوح
لغات سطح پایه
لغات متوسط
لغات دشوار
لغات سطح پایه به همراه تصویر
جدول های متقاطع ساده
جدول های متقاطع دشوار
تست های جا مع خواندن و درک مفاهیم در تمامی سطوح
(Listening) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
(Speaking) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
(Reading) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
(Writing) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
1500 مکالمه
200 داستان
کتاب های شنیداری 1
کتاب های شنیداری 2
تست های کلمات

چگونه زبان انگلیسی خود را تقویت کنید

تعیین اهداف یادگیری

چگونه انگلیسی صحبت کنیم؟

استراتژی های تست زنی و حضور در آزمون

انواع یادگیرنده ها یا زبان آموزان

ماز یادگیری

 

حروف اضافه

در زبان انگلیسی بیش از 150 حرف اضافه وجود دارد که در اینجا لیستی از آنها ارائه شده است. البته این لیست شامل تمامی حروف اضافه نمی شود ولی پرکاربردترین حروف اضافه را شامل می شود. این حروف اضافه به سه گروه یک کلمه ای، دو و سه کلمه ای تقسیم شده است. حروف اضافه دو و سه بخشی را اغلب با عنوان عبارت های حروف اضافه نیز می شناسند.

حروف اضافه یک کلمه ای

about
above
across
after
against
along
among
around
as
at
before
behind
below
beneath
beside
between
beyond
by
despite
down
during
except
for
from
in
including
inside
into
like
near
next
of
off
on
onto
opposite
out
outside
over
past
through
to
toward
towards
under
until
up
upon
with
without
 

حروف اضافه در کلمه ای

according to
ahead of
aside from
because of
close to
due to
except for
far from
inside of
instead of
near to
next to
out from
out of
outside of
regardless of
 

حروف اضافه سه کلمه ای

as far as
as well as
by means of
in accordance with
in addition to
in case of
in front of
in place of
in spite of
on account of
on behalf of
on top of
with regard to

تست مقایسه ای زمان های ساده و استمراری

جدول خط زمانی افعال

ترتیب قرارگیری انواع صفت ها در جمله

 

    Soziety     جستجوهای مرتبط     تمرین های گرامر        مطالعه گرامر       زبان آموز انگلیسی    مطالب شنیداری   بهبود انگلیسی  

مقوله های آموزشی

2011 Dorrnaame.com. All rights reserved.