جمله واره های موصولی تعریف کننده و غیر تعریف کننده

Home                                                                                                      QuizzesGrammarContinue LearningStart Learning

گرامر مبتدی  
زمان ها در گرامر انگلیسی

اشکال گرامری در زبان انگلیسی

جدول های مربوط به شکل زمان ها

انگلیسی با رویکرد کاربردی
تست های جامع گرامر در مورد افعال

تست های جامع گرامر در تمامی زمینه ها

تمرین های گرامری سطح مبتدی تا متوسط
تست های گرامر سطح پیشرفته
گرامر آسان
گرامر دشوار
Proficiency تست
اصطلاحات
لغت های مرتبط با فیلم ها

2000 کلمه اصلی

کلمات جالب توجه
تست های جامع کلمات انگلیسی در تمامی سطوح
لغات سطح پایه
لغات متوسط
لغات دشوار
لغات سطح پایه به همراه تصویر
جدول های متقاطع ساده
جدول های متقاطع دشوار
تست های جا مع خواندن و درک مفاهیم در تمامی سطوح
(Listening) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
(Speaking) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
(Reading) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
(Writing) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
1500 مکالمه
200 داستان
کتاب های شنیداری 1
کتاب های شنیداری 2
تست های کلمات

چگونه زبان انگلیسی خود را تقویت کنید

تعیین اهداف یادگیری

چگونه انگلیسی صحبت کنیم؟

استراتژی های تست زنی و حضور در آزمون

انواع یادگیرنده ها یا زبان آموزان

ماز یادگیری

 

جمله واره های موصولی تعریف کننده و غیر تعریف کننده

از جمله واره های ربطی و موصولی برای ایجاد و ارائه اطلاعات بیشتر در جمله استفاده می شود. این اطلاعات می تواند تعریف یک چیز (جمله واره تعریف کننده) باشد یا ارائه دهنده اطلاعات غیر ضروری اضافه شده به جمله (جمله واره غیر تعریف کننده) باشد

جمله واره های موصولی را می توان به اشکال زیر معرفی کرد

  • یک ضمیر موصولی: who (whom), which, that, whose

  • بدون ضمیر موصولی

  • where, why and when به جای ضمیر موصولی 

در زمان استفاده از ضمایر موصولی باید به نکات زیر توجه کرد.

  • آیا ضمیر موصولی به فاعل اشاره دارد یا به مفعول یا به حالت ملکی؟

  • آیا به یک شخص اشاره دارد یا به یک شیء؟

  • آیا جمله واره مورد اشاره یک جمله واره تعریف کننده است یا غیر تعریف کننده؟

نکته: از جمله واره های موصولی هم در زبان محاوره ای استفاده می شود و هم در زبان نوشتاری. ولی گرایش مرسوم برای استفاده از جمله واره های موصولی غیر تعریف کننده در زبان نوشتاری است تا زبان محاوره ای.

تشخیص جمله واره های موصولی تعریف کننده و غیر تعریف کننده

Defining Relative Clauses جمله واره های موصولی تعریف کننده

اطلاعات ارائه شده در جمله واره موصولی تعریف کننده برای درک مفهوم جمله حیاتی است.

Example: The woman who lives in apartment No. 34 has been arrested.

زنی که در آپارتمان شماره 34 زندگی می کند، دستگیر شده است.
The document that I need has 'important' written at the top

بر روی سندی که نیاز دارم نوشته شده است "مهم".

هدف جمله واره های موصولی تعریف کننده (Defining Relative Clause) مشخص کردن کسی یا چیزی است که در موردش صحبت می کنیم. بدون داشتن این جمله واره درک صحیح جمله امکان پذیر نیست.

Example: The house is being renovated.

خانه بازسازی شده است.

در این مثال معلوم نیست که کدام خانه بازسازی شده است.

Non-defining Relative Clauses جمله واره های موصولی غیر تعریف کننده

جمله واره های موصولی غیر تعریف کننده اطلاعات جالبی را به جمله اضافه می کنند که برای درک مفهوم جمله ضروری نیستند.

Example: Mrs. Jackson, who is very intelligent, lives on the corner.

خانم جکسون که بسیار باهوش است در گوشه (خیابان) زندگی می کند.

علامت گذاری اینگونه جمله واره ها برای درک مفهوم صحیح ضروری است. در جمله واره های تعریف کننده که در وسط جمله می آید یک ویرگول قبل از جمله واره و ویرگول دیگری پس از آن قرار داده می شود.اگر این جمله واره در انتهای جمله قرار گیرد تنها یک ویرگول قبل از جمله واره قرار می گیرد.

نکته: در جمله واره های موصولی تعریف کننده هیچ ویرگولی در جمله قرار داده نمی شود.

ضمیرهای موصولی که به عنوان فاعل جمله واره های موصولی تعریف کننده قرار می گیرند

Example: Children who (that) play with fire are in great danger of harm.

بچه هایی که با آتش بازی می کنند، در معرض خطر بزرگی هستند.


The man who bought all the books by Hemingway has died.

مردی که تمامی کتاب های ارنست همینگوی را خریده بود، درگذشت.

بطور کلی who و which در زبان انگلیسی نوشتاری مصطلح تر هستند، در حالیکه that در زبان گفتاری مصطلح تر است.

ضمیرهای موصولی که به عنوان مفعول جمله واره های موصولی تعریف کننده قرار می گیرند

Example: That's the boy ( , that, who, whom) I invited to the party.

او پسری است که به مهمانی دعوت کرده بودم
There's the house (, that, which) I'd like to buy.

خانه ای که می خواهم بخرم آنجااست.

ضمیر موصولی که به عنوان حالت ملکی در یک جمله واره موصولی تعریف کننده مورد استفاده قرار می گیرد.

Example: He's the man whose car was stolen last week.

او مردی است که اتومبیلش هفته گذشته به سرقت رفت.
They were sure to visit the town whose location (OR the location of which) was little known

آنها مطمئن بودند که از شهری ملاقات خواهند کرد که محلش زیاد شناخته شده نبود.

نکته - پس از کلمات all, any(thing), every(thing), few, little, many, much, no(thing), none, some(thing) و پس از صفت ها و قیدهای عالی بهتر است از that به جای which استفاده کنیم.

Example: It was everything (that) he had ever wanted.

این تمام آن چیزی بود که خواسته بود.

There were only a few (that) really interested him.

تنها موارد اندکی بودند که توجه او را به خود جلب کرده بودند.

ضمیرهای موصولی که به عنوان فاعل یک جمله واره موصولی غیر تعریف شده مورد استفاده قرار می گیرند.

Example: Frank Zappa, who was one of the most creative artists in rock 'n roll, came from California.

فرانک زاپا که یکی از خلاق ترین هنرمندان سبک راک اند رول بود اهل کالیفرنیا بود.

Olympia, whose name is taken from the Greek, is the capitol of Washington State.

المپیا که نامی برگرفته از زبان یونانی است مرکز ایالت واشنگتن است.

ضمیرهای موصولی که به عنوان مفعول جمله واره موصولی غیرتعریف شده مورد استفاده قرار می گیرند.

Example: Frank invited Janet, who (whom) he had met in Japan, to the party.
Peter brought his favorite antique book, which he had found at a flee market, to show his friends.

نکته - از that نمی توان در جمله واره غیر تعریف شده استفاده کرد.

ضمیرهای موصولی که به عنوان حالت ملکی در یک جمله واره موصولی غیر تعریف شده مورد استفاده قرار می گیرند.

Example: The singer, whose most recent recording has had much success, signing autographs.
The artist, whose name he could not remember, was one of the best he had ever seen.

In non-defining relative clauses, which can be used to refer to an entire clause.

نکته - در جمله واره های موصولی غیر تعریف شده از which می توان برای ارجاع به یک جمله کامل استفاده کرد.

Example: He came for the weekend wearing only some shorts and a t-shirt, which was a stupid thing to do.

پس از اعداد و کلماتی چون many, most, neither, some پیش از whom و which در جمله واره های موصولی غیر تعریف شده از of استفاده می شود.

 Example: Many of those people, most of whom enjoyed their experience, spent at least a year abroad.

 Dozens of people had been invited, most of whom I knew.

استفاده از where, why, when - کاربرد جمله واره های موصولی و حروف اضافه

Where, برای رجوع به محل, why, برای رجوع به دلیل انجام, and when,برای رجوع به زمان انجام,را می توان به جای ضمیر موصولی پس از اسم مورد استفاده قرار داد.

در تعریف جمله واره های تعریف کننده when و why را بر خلاف where می توان حذف کرد.

Example: I'd like to know the reason (why) he decided not to come.
February is the month (when) many of my colleagues take skiing holidays.

ولی She always had wanted to go to a place where she could speak her native tongue.

When, where and why در جمله واره های غیرتعریف شده حذف نمی شوند.

Example: I come from the Seattle area, where many successful companies such as Microsoft and Boeing are located, and I often go home during the summer.
He likes shopping between one and three, when most people are at home, because of the relative calm.

نکته - در زمان مکالمه اغلب اوقات ضمیرهای موصولی را حذف می کنیم.

whom حالت رسمی تری دارد و اغلب در متن های نوشتاری مورد استفاده قرار می گیرد.

ضمیرهای موصولی و حروف اضافه

در زبان غیررسمی می توان حروف اضافه را پیش از ضمیر موصولی مورد استفاده قرار داد. ولی حالت معمول تر آن این است که حرف اضافه در پایان جمله واره قرار گیرد، مخصوصاً زمانی که زبان مورد استفاده گفتاری است نه نوشتاری.

Example: John Robbins, whom I spoke to by telephone, instructed me to buy 200 shares of WAKO.

رسمی
The Ritz, which was stayed at in New York, was extremely expensive.

جمله واره های موصولی تعریف کننده

Example: The banker to whom I gave my check was quite friendly. - رسمی
The woman I talked to was very pleasant indeed. - غیررسمی
The book which I received for my birthday was excellent. - رسمی
The car he drove was really fast. -
غیررسمی

جمله واره های موصولی غیرتعریف کننده

Example: The bank manager, to whom he addressed his complaints, was very unhelpful. - رسمی.
The local branch manager, who I talked to about my problems, was very helpful. -
غیررسمی

برای ارزیابی دانش خود در زمینه جمله واره های موصولی به این بخش رجوع کنید.

 

    Soziety     جستجوهای مرتبط     تمرین های گرامر        مطالعه گرامر       زبان آموز انگلیسی    مطالب شنیداری   بهبود انگلیسی  

مقوله های آموزشی

2011 Dorrnaame.com. All rights reserved.