اسام های قابل شمارش و غیر قابل شمارش

Home                                                                                                       QuizzesGrammarContinue LearningStart Learning

گرامر مبتدی  
زمان ها در گرامر انگلیسی

اشکال گرامری در زبان انگلیسی

جدول های مربوط به شکل زمان ها

انگلیسی با رویکرد کاربردی
تست های جامع گرامر در مورد افعال

تست های جامع گرامر در تمامی زمینه ها

تمرین های گرامری سطح مبتدی تا متوسط
تست های گرامر سطح پیشرفته
گرامر آسان
گرامر دشوار
Proficiency تست
اصطلاحات
لغت های مرتبط با فیلم ها

2000 کلمه اصلی

کلمات جالب توجه
تست های جامع کلمات انگلیسی در تمامی سطوح
لغات سطح پایه
لغات متوسط
لغات دشوار
لغات سطح پایه به همراه تصویر
جدول های متقاطع ساده
جدول های متقاطع دشوار
تست های جا مع خواندن و درک مفاهیم در تمامی سطوح
(Listening) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
(Speaking) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
(Reading) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
(Writing) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
1500 مکالمه
200 داستان
کتاب های شنیداری 1
کتاب های شنیداری 2
تست های کلمات

چگونه زبان انگلیسی خود را تقویت کنید

تعیین اهداف یادگیری

چگونه انگلیسی صحبت کنیم؟

استراتژی های تست زنی و حضور در آزمون

انواع یادگیرنده ها یا زبان آموزان

ماز یادگیری

 

اسام های قابل شمارش و غیر قابل شمارش

اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش چه هستند؟

اسم های قابل شمارش اسم هایی هستند که به اشیاء، مردم، مکان ها و امثال آنها اشاره دارند که می توان آتها را شمرد.

books, Italians, pictures, stations, men, etc.

یک اسم قابل شمارش هم می تواند مفرد باشد ( مانند: a friend, a house و غیره) و هم می تواند جمع باشد ( مانند: a few apples, lots of trees و غیره).

در مورد اسم های مفرد از افعال مفرد استفاده کنید.

There is a book on the table.
That student is excellent!

در مورد اسم های جمع از افعال جمع استفاده کنید.

There are some students in the classroom.
Those houses are very big, aren't they?

اسم های غیر قابل شمارش چه هستند؟

اسم های غیر قابل شمارش اسم هایی هستند که به مواد، مفاهیم، اطلاعات و غیره اشاره می کنند و اسم هایی نیستند که بتوان آنها را شمرد. اسم های زیر همگی غیر قابل شمارش هستند.

information, water, understanding, wood, cheese, etc.

اسم های غیر قابل شمارش را همواره با  افعال مفرد بکار برید.

There is some water in that pitcher.
That is the equipment we use for the project.

صفت ها با اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش

قبل از اسم های قابل شمارشی که صفت هایی قبل از خود دارند a یا an قرار دهید.

Tom is a very intelligent young man.
I have a beautiful grey cat.

پیش از اسم های غیر قابل شمارشی که به همراه صفت می آیند، a یا an استفاده نکنید.

That is very useful information.
There is some cold beer in the fridge.

برخی اسم های غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی در زبان های دیگر قابل شمارش هستند. این مسئله می تواند موجب سردرگمی شود. در اینجا به برخی از اسم های غیر قابل شمارشی که می توانند موجب بروز چنین اشکالاتی شوند اشاره شده است.

accommodation
advice
baggage
bread
equipment
furniture
garbage
information
knowledge
luggage
money
news
pasta
progress
research
travel
work

بطور مشخص اسم های غیر قابل شمارش (مخصوصاً) انواع مختلف غذا شکل هایی دارند که بیانگر مفاهیم جمع است. این ظرف ها یا معیارهای سنجش قابل شمارش هستند.

water - a glass of water
equipment - a piece of equipment
cheese - a slice of cheese
 

در اینجا برخی از این معیارهای سنجش و ظرف ها مورداشاره قرار گرفته اند.

accommodation - a place to stay
advice - a piece of advice
baggage - a piece of baggage
bread - a slice of bread, a loaf of bread
equipment - a piece of equipment
furniture - a piece of furniture
garbage - a piece of garbage
information - a piece of information
knowledge - a fact
luggage - a piece of luggage, a bag, a suitcase
money - a note, a coin
news - a piece of news
pasta - a plate of pasta, a serving of pasta
research - a piece of research, a research project
travel - a journey, a trip
work - a job, a position

در اینجا برخی از انواع غذای غیر قابل شمارش به همراه ظرف/ معیار سنجه آن بیان شده است.

liquids (water, beer, wine, etc.) - a glass, a bottle, a jug of water, etc.
cheese - a slice, a chunk, a piece of cheese
meat - a piece, a slice, a pound of meat
butter - a bar of butter
ketchup, mayonnaise, mustard - a bottle of, a tube of ketchup, etc.

به منظور ارزیابی بیشتر دانش خود در زمینه تشخیص اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش این تست ها را انجام دهید.

تست مربوط به اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش 1

تست مربوط به اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش 2

 

    Soziety     جستجوهای مرتبط     تمرین های گرامر        مطالعه گرامر       زبان آموز انگلیسی    مطالب شنیداری   بهبود انگلیسی  

مقوله های آموزشی

2011 Dorrnaame.com. All rights reserved.