Home

  زمان حال            

زمان حال
زمان گذشته
زمان حال کامل
حالت مجهول
حالت های افعال
زمان آینده
افعال Modal، جملات امری و غیره
There و it
افعال کمکی Auxiliary Verbs
حالت های پرسشی
نقل قول
-ing , to
Go, get, do, make, have
ضمیرها و حالت های ملکی
A و The
ضمیر ها و Determiner ها
صفت ها و قیدها
ترتیب قرارگیری کلمات
حروف اضافه
افعال دو قسمتی
کلمات ربط و جمله واره ها
ضمیمۀ 1
ضمیمۀ 2
ضمیمۀ 3
ضمیمۀ 4
ضمیمۀ 4_2
ضمیمۀ  5
ضمیمۀ  2_5
ضمیمۀ 6
ضمیمۀ 7
تمرین های دوره ای
تمرین های بیشتر
 

    Soziety     جستجوهای مرتبط     تمرین های گرامر        مطالعه گرامر       زبان آموز انگلیسی    مطالب شنیداری   بهبود انگلیسی  

مقوله های آموزشی

2011 Dorrnaame.com. All rights reserved.