تحلیل تست های تافل (تشریحی)

The-Official-Guide-to-the-TOEFL-Test

تحلیل تشریحی تست های تافل می تواند نقشی مهم در آموزش زبان انگلیسی داشته باشد. در این بخش در ویدئوهای کوتاه تست های تافل بصورت تحلیلی بررسی شده و آموزش داده می شود.