تست مربوط به فرم جمع کلمات انگلیسی

grammartest_l

در کلمات زیر فرم صحیح جمع را مشخص کنید: