آموزش ویدئویی کتاب های Collocation in Use

collocations

در ادامه مطلب دو کتاب بسیار کاربردی Collocations in Use تدریس خواهند شد. مبحث Collocation (همنشینی کلمات) یکی از بخش هایی است که اغلب زبان آموزان در آن دچار مشکل هستند. پیشنهاد می کنیم ویدئوهای این بخش را حتماً ببینید.