۱۰۰۰ اصطلاح رایج در انگلیسی تجاری

business

در این بخش بیش از ۱۰۰۰ اصطلاح رایج در امور تجاری و بازرگانی و بانکداری آموزش داده خواهد شد.