آموزش اصول تلفظ انگلیسی آمریکایی

American

یک دوره جامع و کاربردی برای یادگیری و تمرین اصول تلفظ آمریکایی. با آموزش های این بخش انگلیسی را مانند آمریکایی ها صحبت کنید.