داستان مصور هملت

Hamlet

داستان هملت یکی از مشهورترین تراژدی های تاریخ ادبیات جهان است که یکی از شاهکارهای نویسنده شهیر انگلیس، ویلیام شکسپیر است. در ادامه این داستان مصور جذاب به همراه ترجمه فارسی و فایل صوتی قرار گرفته است.