03ناسا بدنبال کسانی می گردد که با همکاری آنها از زمین در برابر بیگانگان فضایی محافظت کند.

این یک تمرین نیست. آیا شما می توانید افسر بعدی محافظ زمین باشید؟

دسته بندی: Pictorial
امتیاز کاربران:
Rate this post