آموزش تری دی مکس ۲۰۱۵: جلسه هشتم (نحوه استفاده از خطوط راهنما)

3ds max 2015_08

د راین درس به نحوه استفاده صحیح و تغییر تنظیمات پیش فرض آن پرداخته خواهد شد. خطوط راهنما (grids) نقش مهمي در تنظیم دقیق محل قرارگیری اجسام و تراز کردن اشیاء ایفا می کند. از اینرو یادگیری اصول اولیه آن از جمله نکات بسیار مهم برای طراحان مبتدی است.

د راین درس به نحوه استفاده صحیح و تغییر تنظیمات پیش فرض آن پرداخته خواهد شد. خطوط راهنما (grids) نقش مهمي در تنظیم دقیق محل قرارگیری اجسام و تراز کردن اشیاء ایفا می کند. از اینرو یادگیری اصول اولیه آن از جمله نکات بسیار مهم برای طراحان مبتدی است.

دسته بندی: تری دی مکس
امتیاز کاربران:
Rate this post