آموزش تری دی مکس ۲۰۱۵: جلسه ۱۸(وابستگی سلسله مراتبی)

max_18

هر تغییردهنده بسته به نوع خود تغییراتی را در شکل اولیه ایجاد می کند. تغییر دهنده ها (modifier) را می توان به تعداد دلخواه به اشیاء اضافه کرد. با این وجود ترتیب قرارگیری آنها در ایجاد تأثیر نهایی تفاوت هایی را ایجاد می کند. به این معنی که اگر تغییردهنده ای مثلاً در سطح دوم قرار گیرد، تأثیر آن نسبت به زمان که در سطح پنجم قرار می گیرد، متفاوت و شکل ایجاد شده متفاوت خواهد بود.

دسته بندی: تری دی مکس
امتیاز کاربران:
Rate this post